آس تیکت
‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍ ‌‌‌‌

سامانه الکترونیکی رسیدگی به شکایات شرکت آس دیجیتال در راستای افزایش رضایت مشتریان

کلیه مشتریان عزیز می توانند شکایت خود را در خصوص خدمات و محصولات ارائه شده این شرکت، با استفاده از لینک “ورود به سامانه پشتیبانی” در این پایین این صفحه ثبت نموده و گروه مدیریت این مجموعه مسئولیت پاسخگویی و رسیدگی به این شکایات را به عهده دارند.

رویه ثبت و پاسخگویی به شکایات در سامانه موصوف به گونه ای است که مشتریان عزیز با ورود به “سامانه پشتیبانی”  و ثبت شکایت خود از طریق ارسال تیکت به بخش “ارتباط با آس دیجیتال” و ارسال گزارش به بخش “ارتباط با مدیریت” شکایت واصله توسط گروه مدیریت بررسی و مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به ارائه پاسخ در سامانه اقدام خواهد گردید.

چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات یا محصولات این شرکت در زمینه های نقض قوانین، کوتاهی یا عدم انجام وظیفه، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات، شکایتی داشته و شخصاَ ذینفع آن بوده و از این مرکز درخواست رسیدگی داشته باشید، شکایت خود را با توجه به رعایت نکات مندرج در سامانه پشتیبانی ذیل ثبت نموده تا وفق مقررات به آن رسیدگی و پاسخ لازم ارائه گردد.

*ورود به سامانه پشتیبانی*